Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 077-297189 / 077-297335 โทรสาร 077-297335 www.krut.go.th
 
นายจรงค์ ชุมสุข
นายกเทศมนตรีตำบลกรูด
095-289-5253
ข้อมูล เทศบาล
 ประวัติตำบล
 ข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 นโยบายการบริหาร
 อำนาจหน้าที่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 การป้องกันการทุจริต
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 แบบฟอร์มต่างๆ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เทศบัญญัติ
รายงาน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กิจการสภา
มาตราฐานตำแหน่งในระบบแท่ง
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทบริการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภทวิชาการ
มาตรฐานตำแน่งในระบบแท่งประเภททั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
การให้บริการ
คู่มือบริการประชาชน
E-SERVICE
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ ทต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 68) 23 ก.พ. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกรูด พ.ศ.2566 (ดู : 73) 10 ม.ค. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.3 (ดู : 76) 10 ม.ค. 2566
กิจกรรมประกวดคำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2566 (ดู : 128) 7 ธ.ค. 2565
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 67) 28 พ.ย. 2565
การออกหน่วยทำหมันสุนัขเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลกรูด (ดู : 52) 24 พ.ย. 2565
ประกาศการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2566 (ดู : 59) 10 พ.ย. 2565
รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ดู : 60) 10 พ.ย. 2565
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 48) 3 พ.ย. 2565
ระเบียบการจัดงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรม เนื่องในวันลอยกระทง 2565 (ดู : 272) 21 ต.ค. 2565
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 54) 12 ต.ค. 2565
รายงานสรุปจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน ) (ดู : 31) 30 ก.ย. 2565
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2565) (ดู : 35) 30 ก.ย. 2565
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 3) 22 ก.ย. 2565
ข้อกำหนดจริยธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 63) 15 ส.ค. 2565
รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment Annual Report 2021) (ดู : 64) 8 ส.ค. 2565
ร่วมตอบแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... (ดู : 186) 5 ก.ค. 2565
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmentally Friendly Products) (ดู : 98) 19 พ.ค. 2565
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 103) 12 พ.ค. 2565
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 122) 27 เม.ย. 2565
การดำเนินการความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 ถนนไสใน-คลองมัน) (ดู : 116) 20 เม.ย. 2565
การดำเนินการความปลอดภัยทางถนนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (กรณีถนน สายไสใน-คลองมัน หมู่ที่4ชำรุด) (ดู : 101) 19 เม.ย. 2565
ตรวจสอบถนนชำรุด (ดู : 96) 18 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ดู : 80) 11 เม.ย. 2565
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 158) 11 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 100) 11 เม.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก (ดู : 84) 11 เม.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ หมาขเลขโทรศัพท์ (ดู : 152) 8 มี.ค. 2565
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 110) 7 มี.ค. 2565
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา การเข้าสู้ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2565 (ดู : 96) 3 มี.ค. 2565
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ดู : 118) 22 ก.พ. 2565
ร่วมแสดงความยินดีตอนรับนายอำเภอ (ดู : 144) 22 ก.พ. 2565
ปิดทำการชั่วคราว (ดู : 131) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.1 (ดู : 107) 10 ม.ค. 2565
โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลกรูด (ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565) (ดู : 135) 10 ม.ค. 2565
ประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ (ดู : 100) 29 ธ.ค. 2564
การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 133) 30 พ.ย. 2564
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ (ดู : 134) 30 พ.ย. 2564
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา (ดู : 147) 27 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 195) 10 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 143) 10 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด ภ.ด.ส.3 ประจำปี2565 (ดู : 199) 9 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 109) 5 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2๕๖๕ (ดู : 158) 1 พ.ย. 2564
ประกาศ รายงานการรับเงิน - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 103) 29 ต.ค. 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลการใช้พลังงาน เทศบาลตำบลกรูด ปีงบประมาณ 2565 (ดู : 124) 22 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลกรูด ประจำปีงบปะมาณ 2564 (ดู : 119) 21 ต.ค. 2564
รายงานผลโครงการการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน ปีงบประมาณ 2564 (ดู : 125) 5 ต.ค. 2564
การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 106) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกรูด (ดู : 93) 27 ส.ค. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (ดู : 224) 24 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ประสงค์ที่จะสมัครฯ ขอและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลกรูด (สำนักงานเทศบาลตำบลกรูด) อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (ดู : 363) 8 ก.ค. 2564
วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลาประมาณ 10.30 น.นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข (ดู : 280) 11 มิ.ย. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจรงค์ ชุมสุข นายกเทศมนตรีตำบลกรูด มอบหมายให้ นายธนูศักดิ์ แพเพชรทอง รองนายกฯ พร้อมด้วยงานป้องกันฯ และกองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ พื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านกรูด เพื่อเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จากการเสียดสีของกิ่งไม้กับสายไฟ (ดู : 288) 10 มิ.ย. 2564
นายอธิพงศ์ ใจซื่อ ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ปลัดประจำตำบลกรูด เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 246) 6 มิ.ย. 2564
นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือบ้านแม่โมกข์ (ดู : 227) 5 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับยาสูบ (ดู : 83) 31 พ.ค. 2564
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การบำบัดนำเสียในครัวเรือน ปี 2564 (ดู : 79) 31 พ.ค. 2564
วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ว่าที่ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค (Local Quarantine) ค่ายลูกเสือ บ้านแม่โมกข์ (ดู : 209) 28 พ.ค. 2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันฯ พร้อมด้วยกองช่าง ออกตัดกิ่งไม้ พื้นที่ ม1 เพื่อเตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง และป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จากการเสียดสีของกิ่งไม้กับสายไฟ (ดู : 203) 25 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เทศบาลตำบลกรูด
  หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 
โทรศัพท์ : สำนักปลัด โทร/โทรสาร 077297189
กองช่าง โทร/โทรสาร 077297334
กองคลัง โทร/โทรสาร 077297335
งานป้องกันฯ โทร/โทรสาร 077313491

E-mail Address : saraban@krut.go.th
 
   Copyright © 2019. www.krut.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs